Categorieën
nieuws

Zorg visie

Dit jaar is de kerngroep diverse keren bijeen gekomen en heeft in samenwerking met Philadelphia support een Visie document gemaakt. Hierdoor is onze visie op zorg duidelijk geformuleerd en zal straks als leidraad moeten dienen voor de zorgverleners

Stichting CALIPSO (Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving) te Almere heeft tot doel een voorziening te realiseren waar de kinderen met een verstandelijke beperking van aangesloten ouders zelfstandig kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen (particulier woon/zorginitiatief). In dit kader heeft de stichting haar visie op zorgverlening geformuleerd en in dit document vastgelegd. Daarmee is dit document een hulpmiddel om de nodige zorg en begeleiding vorm te geven en zodanig richting te geven dat deze recht doet aan het specifieke karakter van CALIPSO.

Bij de totstandkoming van de visie op zorg door CALIPSO heeft het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gediend als basis.

Lees de hele zorgvisie