Het Calipso beleid

Inleiding

Stichting CALIPSO (Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving) te Almere heeft tot doel een voorziening te realiseren waar de kinderen met een verstandelijke beperking van aangesloten ouders zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen (particulier woon/zorginitiatief). In dit kader heeft de stichting haar visie op zorgverlening geformuleerd en vastgelegd. De visie is een hulpmiddel om de nodige zorg en begeleiding vorm te geven en zodanig richting te geven dat deze recht doet aan het specifieke karakter van CALIPSO. Bij de totstandkoming van de visie op zorg door CALIPSO heeft het visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gediend als basis.

 

Algemene visie:

 • Mensen met een beperking maken deel uit van onze samenleving waarin ze hun eigen plek als volwaardige burger innemen. Voor CALIPSO houdt dit in dat iedere bewoner dezelfde rechten én plichten heeft als iedere andere burger in Almere.
 • Mensen met een beperking hebben, net als ieder ander, recht op een goede kwaliteit van leven. Voor CALIPSO houdt dit in dat iedere bewoner in een zo goed mogelijke gezondheid verkeert, zijn of haar eigen keuzes maakt, recht heeft op privacy, waardevolle sociale contacten heeft, actief kan deelnemen aan diverse activiteiten en zijn of haar talenten volop kan benutten.
 • Mensen met een beperking hebben, net als ieder ander, recht op een veilige en geborgen omgeving. Voor CALIPSO houdt dit in dat iedere bewoner zich er thuis voelt. CALIPSO biedt een geborgen en veilige omgeving waarin de bewoner niet alleen gewaardeerd wordt om wie hij of zij is, maar ook om zijn of haar waardevolle betekenis voor anderen. Om een veilige omgeving te bieden worden er protocollen over de interne en externe veiligheid en de huisregels opgesteld.
 • Mensen met een beperking hebben, in min of meerdere mate, ondersteuning of zorg nodig om een goede kwaliteit van leven te leiden dat past bij hun wensen, mogelijkheden en talenten.

 

Zorgvisie:

Uitgaande van de algemene visie van CALIPSO houdt dit voor het bieden van professionele zorg en ondersteuning de volgende uitgangspunten in:

 • De basis voor de te leveren zorg en ondersteuning vormt het persoonlijk ondersteuningsplan dat is gebaseerd op de individuele ondersteuningsbehoefte van de bewoner. Dit ondersteuningsplan wordt door de  professional in gezamenlijkheid met de bewoner, de ouders of wettelijk vertegenwoordigers opgesteld en regulier geëvalueerd. Het persoonlijk ondersteuningsplan vormt een werkdocument van waaruit de professional dagelijks haar of zijn werkzaamheden verricht.
 • De te leveren zorg en ondersteuning wordt geleverd door deskundige professionals die op een betrokken, actieve en zorgvuldige manier hun bijdrage leveren aan de gestelde doelen in Wooninitiatief CALIPSO Almere Integrale zorgvisie november 2010 het ondersteuningsplan van de bewoner. Hiernaast bieden zij veiligheid en structuur maar ook worden zij geacht flexibel en met humor met dagelijkse veranderingen te kunnen omgaan.
 • Van de professional wordt verwacht dat hij/zij het meedoen van de bewoners aan gezamenlijke activiteiten stimuleert, met respect voor zijn of haar eigenheid. Bij het ontplooien van zijn of haar talenten en het hebben van sociale contacten in de samenleving  wordt van de professional een actieve rol gevraagd.
 • Tussen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners van CALIPSO en de professionals vormt wederzijds vertrouwen en respect de basis voor de te leveren zorg en ondersteuning aan de bewoners. Ouders/ wettelijk vertegenwoordigers hebben een bepaalde mate van zeggenschap maar bewoners hebben recht op privacy. Dit stelt eisen aan de professional om grenzen te kunnen stellen aan de bewoner maar ook aan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Kortom, de professional levert deskundige zorg en ondersteuning met als uitgangspunt het individuele zorgplan van de bewoner, biedt structuur en veiligheid maar kan flexibel en met humor op veranderingen reageren. De professional staat open voor de zeggenschap van ouders/wettelijk vertegenwoordigers maar stelt hierbij ook grenzen. Bovenal is de professional een coach voor de bewoner van CALIPSO die hem of haar in staat stelt zijn eigen leven te leiden, zijn of haar talenten te benutten en als waardevol burger in onze samenleving te participeren. De zorgvisie van CALIPSO heeft een directe verbinding met de visie van CALIPSO. Deze visie wordt
kernachtig verwoord in de naam CALIPSO; Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving. Participatie, volwaardigheid, kwaliteit van leven, keuzevrijheid, privacy, en sociaal functioneren zijn daarvan kenmerken. Dit vertaalt zich in een zorgvisie met de volgende uitgangspunten:

 • persoonlijke ondersteuningsplannen (zorgplannen of leef/zorgplannen)
 • zorgverlening is betrokken, actief en zorgvuldig en geschiedt door deskundige professionals
 • in de zorgverlening staan veiligheid en structuur, flexibiliteit en humor, vertrouwen en respect
 • zorgverleners stimuleren het meedoen van bewoners aan gezamenlijke activiteiten, met respect voor eigenheid en privacy

De visie die zodoende wordt geformuleerd, laat zich vastleggen in 4 deelgebieden;

 1. gezondheid (in het visiedocument: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden)
 2. persoonlijke ontwikkeling (visiedocument: persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling)
 3. sociaal functioneren (visiedocument: interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, belangen)
 4. borging van de zorgvisie / kwaliteit van zorg (visiedocument: zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid en kwaliteit van medewerkers en organisatie)

Deze deelgebieden worden in het document ‘zorgvisie’ uitgewerkt. Dit document kan u downloaden op onze website.

Jaarplan

Met ingang van 2018 werken wij als bestuur van CALIPSO met een Jaarplan waarin wij ons beleid per jaar wegzetten. Naast het ‘onderhouden’ van de stichting vinden wij namelijk dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben in optimalisering van de vrijheid en veiligheid van de bewoners, de kwaliteit van de zorg en begeleiding, persoonlijke groei en een eigen inbreng in hun leefomgeving. Daarnaast stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wettelijke eisen aan instellingen als CALIPSO.

De stappen die wij daarin nemen en hebben genomen vindt U terug in het Verslag 2018 en het Jaarplan 2019, te vinden via ons downloadmenu.