Cliëntprofiel en selectieprocedure

Achtergrond: Het initiatief voor Calipso is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een begeleide woonvorm willen realiseren. Veel van de ouders en kinderen kennen elkaar al jaren; van de sportclub, scholen enz. Ouders willen graag het contact/de verbinding tussen de kinderen onderling borgen voor de toekomst. Ouders geven aan dat ze door het zelf oprichten van een woonvorm eigen regie behouden.

Voor het onderling samenleven (en eenduidige ondersteuning) is het zinvol als de groep cliënten op ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneert. Dat wil zeggen dat ze ongeveer hetzelfde kunnen en aankunnen.

CLIENTPROFIEL

Algemeen

 • Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals gedrags- en/of aanpassingsproblemen. Op het moment dat dit zich voordoet, dient het gedrag onderwerp van gesprek en ondersteuning te zijn. Bij de intake geldt dat als er reeds sprake is van ernstige problemen, moet worden ingeschat of de woonvorm geschikt genoeg is én het gedrag voldoende begeleidbaar lijkt.
 • Langdurig verblijf/wonen is het uitgangspunt.
 • Gezien de vooral jonge leeftijd van de kinderen dient er sprake te zijn van leerpotentie (aanwijzingen dat iemand kan groeien, ontwikkelen en dit ook wil). Het past immers bij jongvolwassenen om in de ondersteuning aandacht te hebben voor ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid, zeker met een appartementenstructuur. Voor oudere cliënten die geïnteresseerd zijn in Calipso, en bij wie mogelijk al voldoende duidelijk is wat ze kunnen en waar de beperkingen liggen, geldt dat er begeleidingspotentie moet zijn (aanwijzingen dat er een begeleidingsrelatie kan ontstaan).
 • De intentie van Calipso is om een soort ‘woongroep’ te zijn, waar sociale ontmoeting en verbinding op een ‘huiselijke’ manier vorm krijgt. Dit betekent dat bewoners hiervan in bepaalde mate moeten kunnen en willen profiteren. In die zin wordt er van bewoners verwacht dat ze regelmatig deelnemen aan sociale momenten (bijvoorbeeld gezamenlijk eten) en, passend bij iemands mogelijkheden, een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke wonen (bijv. in de vorm van taken, sociale activiteiten);
 • Het appartement huurt de bewoner van woningbouwvereniging de Alliantie. De huur betaalt de bewoner rechtstreeks aan de Alliantie.
 • De bewoner dient een CIZ indicatie te hebben en een daarop gebaseerd PGB budget. De zorg dient betaald te worden uit dit aan de bewoner toegekende PGB budget. Zie ook verder in deze tekst, onder het kopje “ZZP”.

Zelfstandig kunnen eten

 • De intentie van Calipso is om een soort ‘woongroep’ te zijn, waar sociale ontmoeting en verbinding op een ‘huiselijke’ manier vorm krijgt. Dit betekent dat bewoners hiervan in bepaalde mate moeten kunnen en willen profiteren. In die zin wordt er van bewoners verwacht dat ze regelmatig deelnemen aan sociale momenten (bijvoorbeeld gezamenlijk eten) en, passend bij iemands mogelijkheden, een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke wonen (bijv. in de vorm van taken, sociale activiteiten);

Sociaal gedrag

 • Bewoners moeten enigszins zelf in staat zijn begeleiding te bellen/op te zoeken voor hulp of bij vragen;

Geen drugs

 • De bewoner gebruikt geen drugs. Structureel blowen is een contra-indicatie voor wonen bij Calipso. Hoewel er vanzelfsprekend enige ruimte is waarbinnen cliënten mogen experimenteren met middelen (passend bij de leeftijd), is het voorkomen van verslaving en structureel middelengebruik leidraad. Ten aanzien van alcoholgebruik is het standpunt dat een ‘biertje op z’n tijd’ moet kunnen. zorg
 • Individueel benodigde zorg mag structureel geen onevenredige beslag leggen op de zorg en begeleiding voor de gehele woonvorm;

Dagbesteding

 • De bewoner moet dagbesteding hebben, waarbij opgemerkt moet worden dat het gebruikelijk is dat men vier dagen naar dagbesteding gaat. Het is een optie om bijvoorbeeld twee vaste dagen te benoemen als mogelijke vrije dagen. Op die twee dagen kan dan de hele dag zorg aanwezig zijn; Bij langdurige uitval kan dat een onevenredig beslag leggen op de inzet van de zorg. Indien dat langdurig is, dan zal dat onderwerp van gesprek dienen te zijn met de budgethouder: Meer zorg = meer kosten = meer betalen, of in alle creativiteit iets anders bedenken;

ZZP

 • Een indicatie ZZP VG 5, 7 of 8 is een contra-indicatie voor verblijf in Calipso. Met een indicatie ZZP VG  3, 4 en 6 is inschrijving in Calipso mogelijk, waarna een orthopedagoog de uiteindelijke selectie zal doen;
 • In Calipso wordt uitgegaan van een gemiddelde samenstelling op basis van ZZP VG 3;
 • Voor een indicatie ZZP 6 is direct toezicht en nabijheid van zorg belangrijk. Deze bewoners zullen daarom in de directe omgeving van de zorg worden geplaatst.

Leeftijd

 • De minimum leeftijd is 20 jaar;

Samenwonen

 • Samenwonen in één appartement is niet toegestaan;
 • Twee appartementen “delen”: Als dat past in het geheel van de groep en er vanwege de relatie geen afwijkend gedrag is, dan moet dat kunnen. Van belang is dat iedere bewoner zijn eigen appartement behoudt. Dat men in de één slaapt en in de ander woont, is op zich geen probleem. “Het stel” zal net als ieder ander op het gedrag worden beoordeeld en zo nodig worden aangesproken;
 • De groep zal bestaan uit mannen en vrouwen;

Wet en recht

 • Als de (kandidaat)bewoner niet handelingsbekwaam/ – bevoegd is, dan dient voorafgaande aan het moment dat een (welke dan ook) overeenkomst wordt gesloten met Calipso, een wettelijk vertegenwoordiger beschikbaar te zijn. Er dient dan dus sprake te zijn van onder curatele stelling of mentorschap en bewindvoering;
 • Aangezien het zorgkantoor geen gelden overmaakt als er sprake is van een schuld, zal Calipso eisen dat er door de PGB budgethouder- wettelijk vertegenwoordiger openheid is over eventuele schulden. Een verklaring ondertekenen dat er geen sprake is van schulden en dat er wordt geïnformeerd als dat wel gaat ontstaan, zal een voorwaarde zijn. Het bestaan van een schuld zal een ontbindende voorwaarde zijn van de huurovereenkomst.

SELECTIEPROCEDURE

 • De intentieverklaring geheel ingevuld en ondertekend invullen en opsturen naar het secretariaat van de Stichting Calipso;
 • De ontvangst van de intentieverklaring wordt bevestigd.
 • Alle gegevens dienen volledig te zijn: PGB, indicatie met begeleid wonen, identificatiebewijs, etc. Alleen als alle in te leveren formulieren in orde zijn komt men in aanmerking voor plaatsing op de wachtlijst en/of eventueel intake gesprek door Amerpoort.
 • Amerpoort neemt contact op met de (ouders/wettelijk vertegenwoordiger van de) aangemelde kandidaat-bewoner, voor het plannen van de intake. Kosten van de intake zijn geheel voor rekening van de kandidaat-bewoner;
 • De intake vindt bij voorkeur plaats in de woonomgeving van de kandidaat-bewoner;
 • Van de intake wordt een verslag gemaakt, waarin opgenomen een advies over de plaatsing. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de kandidaat-bewoner;
 • Na goedkeuring van het verslag en de verdere procedure, wordt een afschrift van het verslag verzonden naar het secretariaat van Calipso.
 • Het in het verslag opgenomen advies, wordt in het bestuur van Calipso besproken. Mede op basis van het advies zal het bestuur een besluit nemen over het al dan niet plaatsen van de kandidaat-bewoner;
 • Het secretariaat van Calipso informeert de ouders/wettelijk vertegenwoordigers of het bestuursbesluit.